Kentucky Coal Train

Kentucky Coal Train

On our way to Eastern Kentucky, early evening, a coal train.